Wielki Kack – XXVII sesja Rady Dzielnicy

0
811

We wtorek 7 grudnia odbyła się XXVII sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack. W obradach przeprowadzonych w formie zdalnej uczestniczyło 11 spośród 15 radnych, poprowadził je Piotr Szpajer, przewodniczący Zarządu Dzielnicy.

Na początku sesji odbyła się dyskusja z udziałem Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia – na temat budowy niepublicznego kompleksu edukacyjnego przy ul. Radosnej 10 w Wielkim Kacku. W dyskusji uczestniczyli również: Bartłomiej Przybyciel, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Łukasz Szulc, wiceprezes Fundacji Leśny Instytut Montessori, która sfinansuje budowę placówki i będzie nią zarządzać po jej uruchomieniu, radni miejscy z okręgu nr 5, a także mieszkańcy Wielkiego Kacka.

Wiceprezydent Bartoszewicz przybliżył uczestnikom dyskusji, w krótkiej prezentacji, założenia dotyczące planowanej inwestycji, w tym przedstawił warunki na jakich Miasto wydzierżawiło fundacji trzy działki gminne o powierzchni niespełna 2900 m kw., w związku z realizacją zadania. Na ich terenie oprócz kompleksu edukacyjnego, wybudowany zostanie ogólnodostępny plac zabaw, a także parking. Wiceprezydent podkreślił, że zgodnie z posiadaną przez Urząd Miasta opinią prawną, placówka mimo jej niepublicznego charakteru, w związku z faktem, że będzie prowadzona przez fundację, a więc organizację pożytku publicznego, której działalność nie jest nastawiona na zysk, będzie mogła powstać na terenach przy ulicy Radosnej 10, bez konieczności zmiany obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zaznaczono ponadto, że rezerwy terenowe w sąsiedztwie działki przy ulicy Radosnej 10, które należą do gminy, umożliwiają w przyszłości ewentualną budowę w tym miejscu publicznej placówki oświatowej. Decyzja taka uzależniona będzie jednak od aktualnej sytuacji demograficznej i faktycznego wystąpienia zapotrzebowania na publiczne usługi edukacyjne w tej części dzielnicy, a także od kondycji finansowej Miasta.

W materiałach zaprezentowane zostały również dane dotyczące zmianowości i dostępności usług edukacyjnych na terenie Wielkiego Kacka i Karwin. W związku z otrzymaniem nowych informacji odnośnie omawianej inwestycji, radni jednogłośnie zdecydowali w głosowaniu, aby nie procedować w sprawie wydania opinii w formie uchwały odnośnie przekazania przez gminę dzierżawy gruntów na rzecz fundacji. Projekt uchwały w tej sprawie został wniesiony na sesję w grupie trzech radnych.

W drodze uchwały radni pozytywnie zaopiniowali koncepcję zagospodarowania terenów zieleni, małej architektury oraz ciągów komunikacji pieszej wzdłuż ul. Starodworcowej, na odcinku od ul. Maszopów do skrzyżowania z ul. Wielkopolską, którą na zlecenie Wydziału Ogrodnika Miasta opracowała mgr. inż. Zofia Dzielińska z pracowni Studio Plener. Rada Dzielnicy sfinansowała przygotowanie koncepcji ze środków tegorocznego budżetu. Dokument określa m.in. sposób realizacji zadania ujętego jako: „Priorytet 3 – Zagospodarowanie terenu pasa zieleni między chodnikiem a skrajnią jezdni wzdłuż ul. Starodworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z ul. Nowodworcową wraz z montażem brakujących krawężników i budową skweru na wysokości wydeptu przy skrzyżowaniu ul. Starodworcowej z ul. Wielkopolską”, przyjętego w kwietniu tego roku uchwałą Rady Dzielnicy do realizacji z budżetu inwestycyjnego na lata 2019-2023, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami.

Opracowanie zawiera również wytyczne i propozycje rozwiązań w zakresie zagospodarowania w zieleń terenów wzdłuż ulicy Starodworcowej, pomiędzy obecnym chodnikiem a dawnym nasypem kolejowym, jak również terenów ogrodów deszczowych umiejscowionych w dolnym odcinku ulicy oraz pozostałych jej niezagospodarowanych obszarów.

Radni zatwierdzili również lokalizacje ustawienia 15 koszy na śmieci w dzielnicy, których zakup sfinansowany został z budżetu statutowego. W przeważającej większości zostaną one ustawione obok nowych ławek, które w zeszłym i tym roku zakupione zostały z budżetu statutowego Rady Dzielnicy Wielki Kack oraz w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto radni zarekomendowali Zarządowi, wystąpienie w drodze uchwały z opinią do Referatu Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji, w sprawie uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Zwinisławy, przed skrzyżowaniem z ulicą Górniczą. Z uwagi na ograniczoną widoczność i znaczny spadek terenu, miejsce nie należy do bezpiecznych.

Na sesji omówiono również działania związane z udziałem w świątecznej akcji przygotowania kartek z życzeniami bożonarodzeniowymi dla osób samotnych i potrzebujących. Zostaną one dołączone do wigilijnych paczek, które w imieniu Urzędu Miasta przygotuje Centrum Aktywności Seniora. Akcję dotyczącą przygotowania kartek świątecznych koordynuje Forum Gdyńskich Rad Dzielnic. Rada Dzielnicy zwróciła się prośbą do placówek oświatowych z terenu Wielkiego Kacka i Karwin o włączenie się w akcję. Udział potwierdziły – Szkoła Podstawowa nr 20 w Wielkim Kacku, a na Karwinach: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, w tym Szkoła Postawowa nr 46 i Przedszkole Samorządowe 57 oraz Przedszkola Samorządowe nr 6 i 44. Zebrane kartki zostaną przekazane do Biura ds. Dzielnic.

Termin kolejnej sesji wstępnie ustalony został na wtorek 18 stycznia.

Źródło: dzielnice #wGdyni

Oprac. Mateusz Kalinowski