Wielki Kack: sesja Rady Dzielnicy

0
612

We wtorek 15 marca odbyła się XXIX w tej kadencji i druga w tym roku sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack.

Obrady poprowadził w trybie zdalnym Piotr Szpajer, przewodniczący Zarządu Dzielnicy. Na sesji obecnych było 10 radnych.

Podczas sesji radni jednogłośni przyjęli dwie uchwały – w sprawie uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Wielki Kack za rok 2021 oraz w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Wielki Kack za rok 2021.

W minionym roku odbyło się 9 sesji Rady Dzielnicy, w tym 7 zdalnych oraz 2 sesje stacjonarne z zachowaniem reżimu sanitarnego, na których radni podjęli łącznie 15 uchwał. Ponadto odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Dzielnicy podczas których podjęto 36 uchwał, 13 z nich w sprawie wydania opinii dotyczących zmiany organizacji ruchu w dzielnicy oraz 23 uchwały w sprawie uruchomienia środków finansowych z budżetu statutowego na rok 2021.

W ramach tego budżetu wydatkowano w zeszłym roku środki w kwocie 172 753 zł na 17 zadań, w tym 2 na działania dotyczące kultury, 4 związane z aranżacją zieleni, również 4 w zakresie utworzenia małej architektury, 2 w obszarze infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo pieszych, 3 dotyczące wsparcia placówek oświatowych w wymiarze działań infrastrukturalnych, 1 związane z zakupem stołu do tenisa stołowego do centrum sąsiedzkiego Przystań Lipowa 15 oraz 1 dotyczące zakupu sprzętu pożarniczo ratowniczego i umundurowania dla OSP przy PKM Sp. z o.o. i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W ramach uchwalonego we wrześniu 2021 roku Planu Finansowego na rok 2022 przyjęto do realizacji 12 zadań na łączną kwotę 108 790 zł. Rada Dzielnicy przeprowadziła w dniach od 9 do 16 marca 2021 r. drugą turę konsultacji z mieszkańcami w sprawie gminnych zadań inwestycyjnych, w których udział wzięło 350 mieszkańców (najwyższa frekwencja spośród wszystkich gdyńskich dzielnic). Po zakończeniu konsultacji do realizacji skierowano 3 inwestycje:

  • Priorytet nr 2 – Budowa północnego odcinka ul. Starodworcowej (droga, chodnik- długość ok. 250 m, odwodnienie, przebudowa infrastruktury podziemnej) na odcinku od ul. Radosnej do ul. Wesołej. Realizacja zadania w kwocie 1.770.000 zł.
  • Priorytet nr 3 – Zagospodarowanie terenu pasa zieleni między chodnikiem a skrajnią jezdni wzdłuż ul. Starodworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z ul. Nowodworcową wraz z montażem brakujących krawężników i budową skweru na wysokości wydeptu przy skrzyżowaniu ul. Starodworcowej z ul. Wielkopolską. Realizacja zadania w kwocie 180.000 zł.
  • Priorytet nr 4 – Modernizacja ulicy Siewnej

a) wymiana nawierzchni jezdni na kostkę przepuszczalną typu Aquaton wraz z wykonaniem w tej technologii miejsc postojowych na terenie nieutwardzonym, wykorzystywanym przez mieszkańców do celów parkingowych,
b) budowa chodnika – nawierzchnia z kostki chodnikowej typu Baum. Realizacja zadania w kwocie 1.120.000 zł.

W roku 2021 zrealizowano również zadanie dotyczące utwardzenia płytami yomb odcinka drogi od ul. Chlebowej 6a do ul. Solnej 12a, które zostało wybrane do realizacji po pierwszej turze konsultacji z mieszkańcami w sprawie gminnych zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych na przełomie lipca i i sierpnia 2020 roku.

Rada Dzielnicy zorganizowała w roku 2021 w ramach budżetu statutowego trzy pokazy kina dzielnicowego, które odbyły się w czasie wakacji na terenie zewnętrznym SP 20. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i będzie kontynuowane również w tym roku. Po przyjęciu obu uchwał przewodniczący Zarządu przedstawił w kolejnym punkcie obrad sprawozdanie z działalności Zarządu za okres ostatnich dwóch miesięcy, a także omówił realizację budżetu statutowego na rok 2022. Spośród 12 zaplanowanych zadań Zarząd uruchomił środki na 11 z nich. Dla czterech kolejnych przedsięwzięć, które są wynikiem przeniesienia niewydatkowanych środków finansowych w budżecie na rok 2021 do Planu Finansowego na rok 2022 w kwocie 31 012 zł – uruchomienie środków nastąpi po uchwaleniu zmiany budżetu gminy na sesji Rady Miasta w dniu 23 marca.

Ponadto obecna na sesji radna miasta Anna Szpajer omówiła działania pomocowe podejmowane w centrum sąsiedzkim Gdynia Przystań Lipowa 15 dla uchodźców z Ukrainy. Przebywa tam aktualnie 29 osób – są to matki z dziećmi z domów samotnych matek.

Na koniec obrad ustalono wstępny termin kolejnej sesji, która planowana jest w dniu 17 maja br.

Oprac. Piotr Szpajer

Modyfikacje: Mateusz Kalinowski