Zmiany planów w Leszczynkach 🗓

0
1360

Od 14 grudnia do 14 stycznia można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok. 18 grudnia odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą Leszczynki.

Obecnie w granicach obszaru objętego projektem planu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego uchwalony 25 marca 2009 roku.

Wykładany do wglądu projekt planu przewiduje zmianę zapisów obowiązującego planu, umożliwiając realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o zróżnicowanej wysokości zabudowy, stanowiącej uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej w sąsiedztwie. Zmianie ulegnie również przebieg drogi publicznej, która w planie obowiązującym łączy ul. B. Dembińskiego z ul. Leszczynki, jednak nie została zrealizowana. Projekt planu przewiduje skrócenie przebiegu drogi publicznej a połączenie ul. B. Dembińskiego i ul. Leszczynki zapewnione zostanie poprzez ogólnodostępne przejście piesze i trasę rowerową.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 18 grudnia o godz. 17.00 w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych ul. Sambora 48 w Gdyni.

Z projektem planu można zapoznać się od 14 grudnia do 14 stycznia w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Swoje uwagi będzie można składać do 28 stycznia 2020 roku do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Oprac. Paweł Musiał

Scheduled dzielnica Leszczynki