Wielki Kack: XXII sesja Rady Dzielnicy

0
457

XXII sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack odbyła się zdalnie, w spotkaniu uczestniczyło 8 radnych.

Podczas sesji radni rozmawiali o zadaniu inwestycyjnym w ramach „Projektu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy”. W związku z koniecznością zwiększenia liczby latarni ulicznych z dwóch do pięciu, na podstawie wydanych warunków technicznych przez Wydział Inwestycji, podjęta została uchwała w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w kwocie 29,5 tys. zł na doświetlenie ulicy Chlebowej w kierunku do ulicy Radosnej.

Radni ponownie przedyskutowali także propozycje w zakresie zmiany tegorocznego Planu Finansowego, spowodowanej koniecznością przesunięcia na inne cele środków z odwołanego ze względu na pandemią pikniku trzeciomajowego, decyzje w tej sprawie mają zapaść na kolejnej sesji.

Na spotkaniu omówione zostały również wnioskowane przez mieszkańców oraz jednego z deweloperów zmiany w organizacji ruchu w dzielnicy. Radni zarekomendowali zarządowi wydanie w drodze uchwały pozytywnych opinii w sprawie skierowania do Referatu Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji następujących wniosków:

– wprowadzenia oznakowania poziomego segregującego ruch na jezdni na ulicy Górniczej od nr 31 do skrzyżowania z ul. Zwinisławy;
-utworzenia skrajnego miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnością przy budynku z nr Gryfa Pomorskiego 54;
– ustawienia dwóch luster drogowych przy wyjeździe z sięgacza ul. Źródło Marii w rejonie posesji nr 34a;
-pozytywnego zaopiniowania planowanej rozbudowy ul. Ks. Jana Siega o łącznik do działek nr 1325,1326,1334,1343 obręb 0027 Wielki Kack.

Ponadto podjęta została dyskusja na temat planowanego utworzenia niepublicznej placówki oświatowej przy ul. Radosnej 10, w kompleksie znajdą się: żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa. Część z radnych wyraziła swoje obawy związane z inwestycją i zasygnalizowała potrzebę stworzenia w dzielnicy wyczekiwanej przez mieszkańców publicznej placówki żłobkowo-przedszkolnej.

Radni poruszyli również temat niskiej frekwencji w dzielnicy w tegorocznym Budżecie Obywatelskim i podjęli próbę zdiagnozowania przyczyn powstania tej sytuacji, padły również propozycje dotyczące konkretnych działań promocyjnych, które miałaby przyczynić się do zwiększania świadomości mieszkańców o tej inicjatywie.

Na sesji przedstawiony został również zaproponowany przez Wydział Ogrodnika Miasta zakres opracowania dotyczący zlecenia prac na przygotowanie koncepcji zagospodarowania w zieleń ulicy Starodworcowej, której wykonanie zostanie sfinansowane z tegorocznego budżetu statutowego Rady Dzielnicy. Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego dokumentu.

Kolejną sesję zaplanowano na lipiec.

Oprac. Amelia Bielska