Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji

0
389

Zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji* do wzięcia udziału w procesie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni.

Aktualizacja programu rewitalizacji daje możliwość zweryfikowania wcześniej wskazanych potrzeb, określenia nowych i zaplanowanie dalszych działań rewitalizacyjnych.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni (GPR), który obowiązuje w Gdyni od 30 marca 2017 r. stanowi strategiczny dokument, w którym zawarto m.in. pogłębioną diagnozę sześciu podobszarów rewitalizacji, wizje stanu podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji i zestawienie przedsięwzięć służących realizacji tych celów, a docelowo wyprowadzeniu wskazanych części miasta ze stanu kryzysowego.

W przeciągu ostatnich 6 lat większość przedsięwzięć zaplanowanych w GPR została wykonana, co jednak nie oznacza, że proces rewitalizacji osiągnął wszystkie cele, zwłaszcza że pojawiły się nowe wyzwania wynikające z szerszych zjawisk społeczno-gospodarczych ostatnich lat.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji sporządzana jest dla obowiązującego obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni, tj. dla następujących podobszarów:

 1. część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
 2. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
 3. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
 4. część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
 5. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
 6. zachodnia cześć dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja.

Zainteresowane osoby mogą składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla każdego z powyższych terenów:

a) pisemnie za pomocą formularza
b) osobiście na otwartych spotkaniach dla mieszkańców:
– Osiedle Zamenhofa i Opata Hackiego: 01.03.2023 godz. 18.00-20.00, Przystań Opata Hackiego 33,
– Babie Doły: 02.03.2023 godz. 17.30-19.30, Szkoła Podstawowa nr 28,
– Meksyk: 07.03.2023 godz. 17.30-19.30, Jednostka ratowniczo-gaśnicza Nr 2, ul. Hutnicza 30,
– Witomino: 14.03.2023 godz. 17.30-19.30, Szkoła Podstawowa nr 35,
– Oksywie: 15.03.2023 godz. 17.30-19.30, Przystań Śmidowicza 49.

Formularze można złożyć w terminie do dnia 31 marca 2023 r.:
a) elektronicznie – wypełniając formularz online
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście – do Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Propozycja przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”
c) przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

*Zgodnie z ustawą o rewitalizacji interesariusze rewitalizacji to w szczególności:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Oprac. Paweł Musiał