Wniosek o dodatek węglowy

0
240

Od 17 sierpnia można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

To rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą dodatku zajmują się gminy. W Gdyni zadanie to powierzono Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Rosnące ceny węgla i innych paliw sprawiają, że wiele polskich rodzin staje w obliczu finansowego wyzwania. Wsparciem mam być tzw. dodatek węglowy zapewniony przez rząd. Mowa o dofinansowaniu w wysokości 3000 złotych.

Resort klimatu przygotował jednolity wniosek dla całego kraju wniosek. Przyjmowanie podań i ich obsługę powierzono jednak poszczególnym gminom. W Gdyni tym zadaniem zajmować się będzie Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Możliwość otrzymania dodatku spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Uruchomiliśmy już obsługę przyjmowania wniosków o dodatek węglowy, którą zapewni w naszym mieście Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Ten wniosek dostępny jest do pobrania z naszej strony internetowej, a w formie papierowej znaleźć go w miejscach obsługi mieszkańców: w gmachu głównym i Centrum „Riviera”. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami i do złożenia odpowiednich dokumentów – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Można go pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej z zakładki Wydziału Spraw Społecznych lub otrzymać w sali obsługi mieszkańca w gmachu głównym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca na I piętrze Centrum „Riviera” (ul. Kazimierza Górskiego 2).

Możliwe opcje przekazania wypełnionego wniosku:

  • wrzucić do „wrzutni na dokumenty” w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
  • przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
  • dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format na PDF i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne. Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Oprac. Karol Molęda