Stypendia i zasiłki szkolne dla gdyńskich uczniów

0
1047

Uczniowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, mogą się ubiegać o przyznanie świadczeń socjalnych.

Chodzi o stypendium oraz zasiłek szkolny. Postępowania, w sprawie ich przyznania, prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Wnioski o świadczenia można składać od września w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Stypendium i zasiłek szkolny przysługują uczniom: szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych. Mogą oni je otrzymywać do czasu ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż do 24. roku życia. Świadczenia są przyznawane również wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia obowiązku nauki.

Stypendium szkolne

Aby otrzymać tego rodzaju wsparcie socjalne, trzeba jednak spełniać określone warunki. W przypadku stypendium szkolnego, jest ono przyznawane, kiedy uczeń jest w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, która uprawnia do ubiegania się o to świadczenie, nie może przekroczyć 528 złotych. Sytuację materialną należy udokumentować składając odpowiednie zaświadczenie. Jeśli wsparcie zostanie przyznane, będzie ono realizowane głównie w postaci rzeczowej, w tym całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów uczestnictwa dziecka we wskazanych zajęciach. W szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach pomoc będzie wypłacana jako świadczenie pieniężne.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi 99,20 złotych miesięcznie – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 100 i poniżej 528 złotych. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100 złotych, wysokość świadczenia to 111,60 złotych miesięcznie.

Wnioski o stypendium można składać, od 1 do 15 września, we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin mija 15 października. Natomiast uczniowie szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, mają czas na ich złożenie do 15 lutego. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni lub w formie papierowej w każdej placówce DOPS.

Zasiłki szkolne

Ta forma pomocy może być przyznana uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wypłacany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Otrzymuje się go raz lub kilka razy w roku – niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Od 1 września br. wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620 złotych.

Wnioski o zasiłek należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni lub w formie papierowej w każdej placówce DOPS.

Poniżej zamieszczamy listę i dane kontaktowe gdyńskich Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej:

DOPS nr 1 – ul. Batalionów Chłopskich 1, tel. 58 627-20-00 lub 622-09-47, e-mail: dops1@mopsgdynia.pl,
DOPS nr 2 – ul. Sikorskiego 2A, tel. 58 625-17-49 lub 625-96-46, e-mail: dops2@mopsgdynia.pl,
DOPS nr 3- ul. Działowskiego 9, tel. 58 663-20-20 lub 627-51-65, e-mail: dops3@mopsgdynia.pl,
DOPS nr 4 – ul. Abrahama 59, tel. 58 620-24-00 lub 620-24-04, e-mail: dops4@mopsgdynia.pl.

Szczegółowe informacje o tym, do którego ośrodka należy składać wniosek, można uzyskać telefonicznie lub mailowo w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – tel. 58 625-93-38 lub 625-93-79; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl.

W zapytaniu wysłanym drogą elektroniczną należy podać adres zamieszkania rodziny. Natomiast informacja telefoniczna działa od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 15.00.

Więcej informacji oraz szczegółowy wykaz telefonów i adresów kontaktowych znajduje się na stronie: www.mopsgdynia.pl.

Oprac. Marta Kuniecka