Oświadczenie, ogród i osiołek

0
2330

Redakcja esencjagdyni.pl otrzymała oświadczenie Stowarzyszenia Ognisko TKKF “Checz” w sprawie ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w “Ogrodzie Społecznym” prowadzonym przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni. 

 

Całość tekstu cytujemy w oryginalnej pisowni:

Dzień dobry,

Chcieliśmy odnieść się do sprawy “likwidacji Ogrodu Społecznego oraz zabrania zwierząt z tego terenu”

Teren na którym znajduje się Ogród Społeczny

– wieczystym użytkownikiem terenu jest Stowarzyszenie Ognisko TKKF “Checz” Gdynia
– Stowarzyszenie co roku z tytułu użytkowania terenu uiszcza opłatę za dzierżawę do Urzędu Miasta

– w 2014 roku Stowarzyszenie TKKF Checz Gdynia podpisało z Fundacją Zmian Społecznych Kreatywnych porozumienie o bezpłatnym udostępnieniu terenu na cel utworzenia Ogrodu Społecznego przy ul. Zamenhofa 17, które zostało rozwiązane za porozumieniem stron 30 kwietnia 2020 roku (rozwiązanie porozumienia o udostępnieniu terenu podpisane przez Panią Aleksandrę Mróz-Wykusz – załącznik nr 1)

– 30 kwietnia 2020 roku między organizacjami podpisano porozumienie partnerskie o wspólnym tworzeniu i prowadzeniu ogrodu społecznego, zastrzegając że wszystkie decyzję będą zapadały wspólnie (załącznik nr 2)

W okresie kiedy obowiązywało porozumienie partnerskie:
* Fundacja podejmowała działania i inwestycje w ogrodzie bez naszej wiedzy, zgody – łamiąc zapisy porozumienia – “ustalenia i decyzję w sprawie ogrodu będą zapadały wspólnie”
* 12 czerwcu 2020 roku Fundacja skierowała do Stowarzyszenia wniosek o uregulowanie należności za prace oraz inwestycje wykonane w ogrodzenie społecznym w kwocie około 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
* 05 sierpnia 2020 roku Pani Prezes Fundacji groziła członkom Stowarzyszenia, że “nas zniszczy”
* 05 sierpnia 2020 roku Fundacja skierowała pismo do naszego Stowarzyszenia zarzucając “postępowanie, niezgodne z umową partnerską” oraz wezwanie do uregulowania należności wylistowanych w dniu 12 czerwca 2020 roku. Jednocześnie zadeklarowała, że w w przypadku nieuregulowania należności, Stowarzyszenie zostanie zgłoszone najpierw do Krajowego Rejestru Dłużników
* 13 sierpnia 2020 roku Pani Prezes Fundacji opublikowała w social mediach informacje, że podjęła decyzje o likwidacji ogrodu, a następnie w komentarzach wypowiadała się w zły sposób o naszym Stowarzyszeniu, które jest partnerem tego ogrodu

– 17 sierpnia Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję biorąc pod uwagę m.in wskazane powyżej powody o rozwiązaniu porozumienia partnerskiego pomiędzy naszym Stowarzyszenie, a Fundacją Zmian Społecznych Kreatywni, które zostało wysłane Pocztą Polską i wskazano w nim termin 7. dni od dnia otrzymania pisma na odbiór rzeczy i zwierząt będących własnością Fundacji. W piśmie podano informacje, że rzeczy pozostawione w ogrodzie po upływie terminu wskazanego będą traktowane jako wyraźna wola wyzbycia się rzeczy, co skutkować będzie uznaniem rzeczy i zwierząt, jako porzucone (załącznik nr 3)
* przesyłka została odebrana w dniu 18 sierpnia – numer przesyłki Poczta Polska 00859007734516649985
* zgodnie z powyższym tym termin odebrania zwierząt i rzeczy minął 25 sierpnia

W biznesie rzeczą normalną jest zakończenie współpracy, gdy jedna ze stron nie wywiązuję się z ustalonych zasad oraz moralności. Urząd Miasta nie miał żadnego wpływu na naszą decyzję o zakończeniu współpracy z Fundacją.

– 26 sierpnia Stowarzyszenie skierowało pismo do Straży Miejskiej pismo z informacją, że Fundacja zgodnie z pismem skierowany przez nasze Stowarzyszenia nie odebrała zwierząt, w związku z czym uznaliśmy te działanie jako porzucenie zwierząt (załącznik nr 4)

Ponadto w dniu 26 sierpnia otrzymaliśmy pismo od Fundacji Zmian Społecznych z informacją “że rezygnujemy z prowadzenia Ogrodu społecznego (…)”

W sposób świadomy przedstawiciele Fundacji nie odebrali zwierząt z terenu ogrodu społecznego. Informacja została wysłana i odebrana przez osoby upoważnione. Jako Partner Ogrodu Społecznego nie byliśmy w stanie zapewnić odpowiedniej opieki nad zwierzętami.

Kwestia zwierząt w Ogrodzenie Społecznym

– Zwierzęta pojawiły się w Ogrodzenie Społecznym w 2019 roku, decyzja została podjęta samodzielnie przez Fundację Zmian Społecznych “Kreatywni”. Nasze Stowarzyszenie nigdy w sposób oficjalny nie wyraziło zgody na pobyt zwierząt.

– Zwierzęta okazały się własnością osoby fizycznej Pani Aleksandry Mróz Wykusz, a nie Fundacji Zmian Społecznych “Kreatywni” z która Stowarzyszenie (właściciel terenu) podpisało porozumienie partnerskie – w związku z czym ugoda zawarta przed Prezydentem Miasta Gdyni w dniu 3 listopada 2020 roku potwierdza, że zwierzęta przebywały nielegalnie na terenie Ogrodu Społecznego działającego przy ul. Zamenhofa 17, a Pani Aleksandra Mróz-Wykusz wykorzystała pełnioną przez siebie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji i korzystała z terenu w celu zapewnienia swoich dóbr osobistych

– Zwierzęta znajdowały się na nieruchomości niespełniającej wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

– Stowarzyszenie wielokrotnie próbowało ustalić:
* kto jest właścicielem zwierząt
* w jaki sposób zwierzęta mają dostęp do wody pitnej
* czy Fundacja posiada stosowną umowę na wywóz odchodów z ogrodu
niestety nigdy nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi.

W związku z tym uważam, że cała sprawa związana w bezprawnym zabraniem zwierząt nie ma żadnych podstaw. Mieszkanka Miasta Gdyni, bez zgody właściciela, wykorzystując swoją rolę Prezesa Zarządu Fundacji zakupuje sobie zwierzęta, a następnie umieszcza je na prywatnym terenie, bez zgody, a następnie jest oburzona, że ktoś zgłosił tą sprawę do odpowiednich służb. Tym bardziej, że miała pełną świadomość, że zwierzęta nieodebrane we wskazanym terminie będą traktowane jako porzucone.

W ostatnim czasie Urząd Miasta wystąpił z propozycją zawarcia ugody, gdyż ustalono, że właścicielem zwierząt jest Pani Aleksandra Mróz-Wykusz. Nasze działania zawsze dbały o dobro zwierząt. W związku z czym nie mieliśmy żadnych przeciwwskazań do podpisania ugody, w której właścicielka zwierząt zobowiązała się do zapewnienia im właściwego dobrostanu oraz do utrzymania ich na nieruchomości spełniającej wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (załącznik nr 5).

Zaległości finansowe wobec Fundacji – odbiór rzeczy pozostawionych w ogrodzie

– Termin odbioru rzeczy pozostawionych w ogrodzie kilkukrotnie był zmieniany, a my jako Stowarzyszenie nie robiliśmy z tego tytułu żadnego problemu. Ostatecznie wszystkie rzeczy zostały zabrane w połowie października 2020 roku

– Fundacja zażądała zwrotu poniesionych kosztów (załącznik nr 6) w tym zakupionych rzeczy, zwierząt oraz wykonanych prac m.in:
* domek na króliki + przeróbki 2000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych)
* stajenka 3000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych)
* osioł 4000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych)
* koza 1000,00 zł (własność Pani AMW, a nie Fundacji Zmian Społecznych)
Przecież z dokumentów jasno wynika, że zwierzęta są własnością Pani Aleksandry Mróz-Wykusz, a nie Fundacji Zmian Społecznych “Kreatywni” – więc ja jakie podstawie prawnej można zarządzać za to zwrotu ?

* namiot całoroczny 4500,00 zł
* trampoliny 2600,00 zł
* 2 domki drewniane 4998,00 zł
Wszystkie rzeczy zostały wystawione przez użytkownika Ana Nke do sprzedaży w social mediach, więc możemy zadać pytanie czy pieniądze ze sprzedaży trafiły do kasy Fundacji, skoro są jej własnością ?

Kwestia zwrotu pracy wolontariuszy oraz mieszkańców miała trafić do Fundacji wg noty księgowej wystawionej przez Fundację, gdzie tu etyka, moralności.

Nasze Stowarzyszenie nie widzi żadnych podstaw prawnych do uregulowania jakichkolwiek należności. Jeżeli Fundacja uważa je za zasadne to musi skierować sprawę na drogę sądową.

Kwestia łączenie funkcji Radnego Dzielnicy Chylonia oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Kwestia do sprawdzenia w sposób jasny w wyszukiwarce KRS nr 306806. Jednocześnie podkreślamy, że pod zarzutami wobec M. Bieszke – kryją się 2 osoby: Mateusz Bieszke (Radny), Mariusz Bieszke (Prezes Zarządu)

Dalsza działalność ogrodu społecznego

Nasze Stowarzyszenie nie ma zamiaru likwidacji tego miejsca. Zostanie one otwarte na nowo, gdy będą na to zezwalać stosowne przepisy. W tej sprawie kontaktowaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta, że Ogród Społeczny będzie dalej funkcjonował, a UM wyraził chęć pomocy.

Zarzutów bezpodstawnych jest zdecydowanie więcej. Skargi przez Fundację były kierowane do wielu instytucji jednak, żadna nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Jednocześnie na podstawie przepisów art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 43 Kodeksu cywilnego, wzywamy do nienaruszania dóbr osobistych Stowarzyszenia Ognisko TKKF Checz Gdynia i jego członków polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o Stowarzyszeniu, jego działalności i jego członkach.

Jest to jedyny nasz komentarz do sprawy. Nie wywiązanie się z powyższego wezwania spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, w celu dochodzenia ochrony dóbr osobistych.

Pozdrawiam,

Administracja Biura
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Checz”
81-290 Gdynia
ul. Zamenhofa 17
NIP 9581011836
REGON 190909007
KRS 0000306806

www.checzgdynia.com
info@checzgdynia.com

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży wspiera Gmina Gdynia


Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pani Aleksandry Mróz – Wykusz na opublikowane przez nas oświadczenie TKKF Checz: do redakcji esencja Aleksandra Mróz –Wykusz Gdynia_1

 

Oprac. Paweł Musiał