Nowa Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

0
505

Zakończyły się wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2023 (GRDPP).

Rada jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących współpracy tych organizacji z Miastem Gdynia.

Od roku 2017 pozarządowi członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą również przedstawiciele rady miasta Gdyni oraz prezydenta miasta Gdyni.

Członkowie Rady mają szereg uprawnień i obowiązków, które w sposób szczegółowy opisane są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Istotnym zadaniem członków Rady jest udział w konsultacjach dotyczących uchwał z obszaru zadań publicznych oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

Pozarządowy członkowie GRDPP kadencji 2021-2023 zostali wybrani w wyborach bezpośrednich przez gdyńskiej organizacje pozarządowe. W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz w celu ograniczenia konieczności osobistego kontaktu wybory te odbyły się za pośrednictwem Internetu. Głosowanie trwało od 23 listopada do 2 grudnia br. Głosować mogły organizacje pozarządowe zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Szczegółowa lista i opisy kandydatów udostępnione były przez cały czas trwania głosowania na stronie www.gdyniapozarzadowa.pl.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-2023 to:

Marek Radyko – Stowarzyszenie In gremio
Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Piotr Lewko – Stowarzyszenie OVUM
Magdalena Madajczyk – Fundacja Dogtor
Ida Bocian – Klinika Kultury
Piotr Kochnowicz – Stowarzyszenie Motopozytywni Trójmiasto
Małgorzata Kiełt – Fundacja Planet for generations
Danuta Kłopocka – Fundacja Adapa
Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
Agnieszka Bzoma- Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance
Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek
Dodatkowo, zgodnie z wieloletnią praktyką pięciu kandydatów z największą liczbą głosów w koszyku „seniorzy i kombatanci” zostanie powołanych przez prezydenta miasta do Rady ds. Seniorów, a pięciu reprezentantów organizacji sportowych z największą liczbą głosów w koszyku „sport, turystyka, rekreacja, ochrona środowiska” zasili Radę ds. Sportu. Będą to:

Kandydaci do Rady ds. Seniorów:
Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
Mirosław Janikowski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 25
Jadwiga Gierszewska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Jadwiga Michałowska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Jadwiga Bieniecka – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kandydaci do Rady ds. Sportu:
Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Agnieszka Bibrzycka – Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki
Przemysław Czoków – Klub Sportowy Delfin Gdynia
Radosław Maślak – Klub Sportowy Biegamy Razem
Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie FLAUTA Gdynia

Oprac. Paweł Musiał