Nabór do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

0
465

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nowej kadencji podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz w celu ograniczenia konieczności osobistego kontaktu wybory te odbędą się za pomocą internetu.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 23 listopada do 2 grudnia 2020 roku, a już od 2 listopada przyjmowane są zgłoszeń kandydatów na członków GRDPP kadencji 2021-2023.

Aby zgłosić kandydata należy przesłać lub dostarczyć zgłoszenie zawierające nazwę organizacji zgłaszającej, jej numer KRS lub numer z innego rejestru lub ewidencji, imię i nazwisko zgłaszanego kandydata oraz udokumentować poparcie tego kandydata przez nie mniej niż pięć innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Gdyni i zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

Zgłoszenia i poparcia można dokonać pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej. Pisemne zgłoszenia można wrzucić do specjalnej skrzynki w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, zaś zgłoszenia mailowe wysłać na adres ngo@gdynia.pl

Kandydatów można zgłaszać do dnia 12 listopada 2020 roku, a zakwalifikowani kandydaci zostaną podani do publicznej wiadomości do 19 listopada. Każdy z kandydatów zostanie zarejestrowany w jednym z sześciu koszyków, w zależności od zakresu działania organizacji, która go zgłosiła.

Warunkiem kandydowania w wyborach jest ukończenie 18 roku życia. W wyborach kandydować mogą również osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Każda z organizacji zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych otrzyma unikalny login i hasło uprawniające do wzięcia udziału w wyborach. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą sieci Internet lub poprzez wrzucenie karty do specjalnie w tym celu przygotowanej urny w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi do składu Rady wejdzie:

– sześciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz
– po jednym kandydacie z największą liczbą głosów w każdym z 6 koszyków, z tym zastrzeżeniem, że jeśli kandydat z największą liczbą głosów w danym koszyku był zarazem kandydatem, o którym mowa w pkt 1 – do składu Rady wchodzi osoba z kolejną największą liczbą głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata w danym koszyku do składu Rady wchodzi osoba, której zgłoszenie do wyborów zostało poparte przez większą liczbę organizacji pozarządowych, a w przypadku równej liczby decyduje losowanie. Dodatkowo pięciu kandydatów z największą liczbą głosów w koszyku „seniorzy i kombatanci” zostanie powołanych do Rady ds. Seniorów, a pięciu kandydatów z największą liczbą głosów w koszyku „sport, turystyka, rekreacja, ochrona środowiska” zasili Radę Sportu.

Oprac. Paweł Musiał