Mevo odlatuje ponownie

0
456

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot nie będzie się odwoływał od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, co oznacza, że w tym roku nie pojeździmy rowerami miejskimi.

 

Decyzja OMGGS oznacza unieważnienie zaproszenia do składania ofert w toczącym się postępowaniu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego Mevo. W kolejnym zostaną zmienione kryteria wyboru wykonawcy systemu rowerowego. To już kolejne opóźnienia w postępowaniu spowodowane odwołaniami Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji do KIO.

Poza unieważnieniem zaproszenia wykonawców do składania ofert, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kryteriach wyboru wykonawcy, tj.:

  • możliwość oceny estetyczno-funkcjonalnej rowerów,
  • konieczność przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem,
  • obowiązek przedstawienia dokumentów dot. wykazu punktów ładowania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Po uszczegółowieniu ww. zapisów w dokumentacji wykonawcy dostaną ponownie zaproszenie do składania ofert. Odwołanie od wyroku KIO spowodowałoby kolejne wielomiesięczne opóźnienia w uruchomieniu Mevo.

Po rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo 1 na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało.

OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków. OMGGS przygotowywał się również do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe – nie tylko wobec NB Tricity ale również jej spółki-matki – Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

Oprac. Paweł Musiał