Listy kandydatów do Rad Dzielnic 🗓

0
305

Forum Gdyńskich Rad Dzielnic opublikowało na swojej grupie listy kandydatów do Rad Dzielnic.

W każdej z gdyńskich dzielnic jest do obsadzenia 15 mandatów, jednak wybory odbędą się tylko w… siedmiu: Babich Dołach, Chyloni, Cisowej, Dąbrowie, Obłużu, Wielkim Kacku i Witominie.

Kompetencje rad dzielnic

Rada dzielnicy jest organem uchwałodawczym. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym dzielnicy. Należy też pamiętać o tym, że funkcje w radzie i zarządzie pełnione są społecznie. Funkcji radnego dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego Miasta Gdyni, z funkcją prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Miasta.

Zgodnie ze statutem rad dzielnic, mogą one organizować przedsięwzięcia i wspierać inicjatywy swoich mieszkańców w zakresie:

 • poprawy warunków życia,
 • zachowania porządku i bezpieczeństwa,
 • edukacji,
 • kultury,
 • wypoczynku,
 • rekreacji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Radni dzielnicy utrzymują stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy na zebraniach i dyżurach. Uczestniczą też w sesjach rady dzielnicy oraz biorą udział w pracach komisji powołanych przez radę dzielnicy. Informacje o działalności rady dzielnicy i zarządu dzielnicy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rada dzielnicy może m.in. wybrać i odwołać członków zarządu, wybrać komisje i ustalić ich zakres działania i skład osobowy, a także uchwalać projekt planu wykorzystania środków finansowych i planu wydatków dzielnicy.

Do właściwości rady dzielnicy należą również:

 • stanowienie w sprawach należących do zakresu działania dzielnicy,
 • występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania dzielnicy,
 • występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań publicznych miasta na terenie dzielnicy,
 • opiniowanie w sprawach dzielnicy,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdyni, innymi radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Oprac. Paweł Musiał

Scheduled dzielnica miasto