Chylonia: Meksyk do wglądu

0
895

Do 26 kwietnia 2022 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk.

Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Zgodnie z ustaleniami projektu planu, docelowy układ drogowy osiedla dostosowano do realizowanego obecnie węzła integracyjnego oraz do przebiegu planowanej Drogi Czerwonej. W projekcie planu wyznaczono również tereny inwestycyjne o funkcji mieszkaniowo-usługowej, które stanowić będą uzupełnienie programu węzła integracyjnego.

W związku z postulatami mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych „Plan na Meksyk” (raport z przeprowadzonych konsultacji i link do interaktywnego materiału uzupełniającego znajduje się na stronie http://partycypacja.bppmg.pl/), nowy układ komunikacyjny zaprojektowano w sposób uwzględniający w jak największym stopniu istniejącą zabudowę. Projekt planu przewiduje również rezerwę terenu pod zieleń i rekreację dla mieszkańców Osiedla Meksyk.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu. W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni. Uwagi można składać do dnia 10 maja 2022 r., w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na ww. stronie internetowej.

Oprac. Mateusz Kalinowski