19 maja wybory do Rad Dzielnic

0
514

Rok 2024 rokiem wyborczym. Za nami wybory samorządowe, przed nami czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego, natomiast w maju wybieramy radnych dzielnicowych.

19 maja odbędą się wybory do rad dzielnic. W każdej z gdyńskich dzielnic jest do obsadzenia 15 mandatów. W wyborach do rad dzielnic jest utworzonych 60 obwodów głosowania, o innych numerach i granicach niż w wyborach powszechnych. Do poniedziałku 6 maja zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych. Zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kompetencje rad dzielnic

Rada dzielnicy jest organem uchwałodawczym. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym dzielnicy. Należy też pamiętać o tym, że funkcje w radzie i zarządzie pełnione są społecznie. Funkcji radnego dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego Miasta Gdyni, z funkcją prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Miasta.

Zgodnie ze statutem rad dzielnic, mogą one organizować przedsięwzięcia i wspierać inicjatywy swoich mieszkańców w zakresie:

 • poprawy warunków życia,
 • zachowania porządku i bezpieczeństwa,
 • edukacji,
 • kultury,
 • wypoczynku,
 • rekreacji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Radni dzielnicy utrzymują stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy na zebraniach i dyżurach. Uczestniczą też w sesjach rady dzielnicy oraz biorą udział w pracach komisji powołanych przez radę dzielnicy. Informacje o działalności rady dzielnicy i zarządu dzielnicy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rada dzielnicy może m.in. wybrać i odwołać członków zarządu, wybrać komisje i ustalić ich zakres działania i skład osobowy, a także uchwalać projekt planu wykorzystania środków finansowych i planu wydatków dzielnicy.

Do właściwości rady dzielnicy należą również:

 • stanowienie w sprawach należących do zakresu działania dzielnicy,
 • występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania dzielnicy,
 • występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań publicznych miasta na terenie dzielnicy,
 • opiniowanie w sprawach dzielnicy,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdyni, innymi radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Oprac. Paweł Musiał