Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania się!

0
508

Do 11 grudnia potrwa nabór uzupełniający na członków gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. Jego członkowie przez najbliższe trzy lata będą m.in. doradzać w sprawach dotyczących rewitalizacji oraz opiniować prowadzone już działania.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą między innymi przedstawiciele mieszkańców obszarów, na których prowadzone są prace, przedstawiciele właścicieli nieruchomości i podmiotów nimi zarządzających, radni dzielnic. O ile rady dzielnic rekomendują swoich kandydatów, to przedstawiciele mieszkańców i właścicieli nieruchomości mogą zgłaszać chęć udziału w pracach komitetu w ramach otwartego naboru.

Ponieważ w zakończonym niedawno naborze zgłosili się przedstawiciele mieszkańców dwóch z sześciu obszarów rewitalizacji: Oksywia i Meksyku, a nie wszystkie rady dzielnic zdążyły wybrać swoich reprezentantów, konieczny okazał się nabór uzupełniający. Rozpoczyna się 20 listopada i potrwa do 11 grudnia.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą m.in. przedstawiciele miejskich jednostek i wydziałów Urzędu Miasta bezpośrednio zaangażowanych w zmiany w dzielnicach. Głos mieszkańców, czyli osób najbardziej zainteresowanych rewitalizacją – jej odbiorców – jest dla nas bardzo ważny – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Udział w pracach komitetu to okazja do zwrócenia uwagi na ważne kwestie, wymiany opinii, podsumowań. Zachęcam mieszkańców obszarów rewitalizacji do zaangażowania się w zmienianie swoich dzielnic. To duża satysfakcja.

Komitet Rewitalizacji tworzy ponad 20 osób: przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Ich zadanie to opiniowanie i ocena przebiegu rewitalizacji na wszystkich sześciu obszarach: zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja, części Oksywia, Babich Dołów, na osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni – a także podkreślanie ważnych zagadnień z nią związanych. O tym, w jaki sposób komitet będzie pracował, zdecydują jego członkowie. Mogą np. jest utworzyć grupy robocze dotyczące konkretnych problemów lub obszarów.

Zaangażowanie w Komitet Rewitalizacji ma charakter społeczny, nie przysługuje za nie wynagrodzenie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia – dla przedstawicieli mieszkańców obszarów rewitalizacji (jedna osoba z każdego, oprócz Oksywia i Meksyku) oraz przedstawicieli właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji (trzy osoby) są załącznikami do tego tekstu; można je też znaleźć na stronie www.lis.gdynia.pl oraz www.gdynia.pl/bip/lis. Na obszarze, którego mieszkańcy nie zgłoszą się w naborze uzupełniającym, rady dzielnic będą mogły wskazać jeszcze jednego swojego reprezentanta.

Laboratorium Innowacji Społecznych czeka na wypełnione formularze wraz z listami poparcia do 11 grudnia 2020 r. Należy przesłać je pocztą (na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346) lub zeskanowane – pocztą elektroniczną (rewitalizacja@lis.gdynia.pl). Decyduje data wpływu.

Oprac. Paweł Musiał