Wnioski o dodatki energetyczne

0
504

Podpowiadamy, jak załatwić formalności, aby otrzymać dodatkowe środki.

W obecnej, trudnej sytuacji mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie finansowe. Dodatkowe środki otrzymać można w ramach:

 • dodatku węglowego,
 • dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła
 • programu „Ciepło z rekompensatą”,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku osłonowego.

Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o daną dotację oraz jak należy załatwić niezbędne formalności, aby otrzymać pieniądze.

Dodatek węglowy
Kwota: 3000 zł

Uprawnienie do otrzymania dodatku: Gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Organ przyjmujący wnioski: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24

Termin złożenia wniosku: Do 30 listopada 2022 roku (datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni)

Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można:

 • wrzucić do „wrzutni na dokumenty” w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
 • złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne.

Wypłata świadczenia: Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Najprostszym i najszybszym sposobem będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny, opiekuna itp.

Formularze i dokumenty:
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (format PDF)
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (format DOC)

Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła
Kwota: Od 500 zł do 3000 zł (w zależności od źródla ciepła)

Gaz LPG: 500 zł
Drewno kawałkowe: 1000 zł
Olej opałowy: 2000 zł
Pelet lub inny rodzaj biomasy: 3000 zł

Uprawnienie do otrzymania dodatku: Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w którym głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe (zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy), kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu sieciowego oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej) lub kocioł olejowy.

Źródło to musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkałą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Uwaga! W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła nie wymaga wydania decyzji.

Organ przyjmujący wnioski: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24

Termin złożenia wniosku: Do 30 listopada 2022 roku (datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni)

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można:

 • wrzucić do „wrzutni na dokumenty” w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
 • złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne.

Wypłata świadczenia: Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Najprostszym i najszybszym sposobem wypłaty będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny, opiekuna itp.

Formularze i dokumenty:
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (format PDF)
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (format DOC)

Program „Ciepło z rekompensatą”
Kwota: Program ogranicza wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, poprzez pokrycie części kosztów ponoszonych przez odbiorców wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Uprawnienie do otrzymania rekompensaty:

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
 • Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 3 – inne podmioty podmioty biznesowe wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 2)

W Gdyni grupy taryfowe OPEC objęte programem to: kotłownie Gdynia: G1, G2, G3, G4, G5, G6.

Organ przyjmujący wnioski: Biuro Obsługi Klienta OPEC Gdynia, ul. Opata Hackiego 14.

Termin złożenia wniosku: Podmioty z Grupy 2, 3 i 4 powinny złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od daty nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dla podmiotów, które nabyły uprawnienia w dacie wejścia w życie ustawy termin ten mija 11 października 2022 roku.
Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby skladające oswiadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) powinny dołączyć stosowne pełnomocnictwa/ uchwały.

Podmioty z grup 2, 3 i 4 ubiegające się o rekompensatę powinny złożyć oświadczenia. Można to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).
 • Osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 (godziny pracy BOK: poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 7.30-15.30, wtorki: 9.00-17.00).
 • Drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@opecgdy.com.pl

W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu powinni Państwo złożyć zaktualizowane oświadczenie.

Termin obowiązywania rekompensat: odbiorcy ciepła po spełnieniu warunków ustawowych, zostaną objęci nowymi cenami za ciepło. Nowe ceny bedą stosowane w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Formularze i dokumenty:
Załącznik nr 1 (format DOC)
Załącznik nr 2 (format DOC)

Dodatek mieszkaniowy
Kwota: Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 70% opłat za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która:

 • jest najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego;
 • spełnia kryterium powierzchni (maksymalna powierzchnia w m2):
  – 1 osoba – 45,50 m2
  – 2 osoba – 52,00 m2
  – 3 osoba – 58,50 m2
  – 4 osoba – 71,50 m2
  – 5 osoba – 84,50 m2
  – 6 osoba – 91,00 m2
  – 7 osoba – 97,50 m2
 • spełnia kryterium dochodowe, które od 09.02.2022 r. wynosi:
  – gospodarstwo jednoosobowe 2265,01 zł netto
  – gospodarstwo wieloosbowe 1698,76 zł netto
 • ponosi opłaty za zajmowany lokal mieszkalny.

Organ przyjmujący wnioski: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24

Termin złożenia wniosku: Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną. Przyznawany jest on wstecz na okres 6 miesięcy wliczając w to miesiąc składania wniosku.

Dokumenty jakie należy przedłożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonym przez zarządcę budynku czynszem obowiązującym w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku;
 • deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc składania wniosku;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • aneks do czynszu (naliczenie opłat za mieszkanie) obowiązujący w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych (wypłaconych) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – wyłącznie w przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wnioskujący o dodatek z mocą wsteczną powinien przedłożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonym przez zarządcę budynku czynszem obowiązującym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
 • deklaracja o dochodach za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
 • potwierdzenie posiadania tytułu prawnego (np. umowa najmu);
 • aneks do czynszu (naliczenie opłat za mieszkanie) obowiązujący w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskanych (wypłaconych) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – wyłącznie w przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
  wskazanie miesiąca, od którego ma być przyznany dodatek.

Formularze i dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (format PDF)
Zaświadczenie o dochodach (format PDF)
Podanie o wydanie zaświadczenia (format PDF)
Oświadczenie dotyczące dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (format PDF)

Dodatek osłonowy
Kwota: Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

“Złotówka za złotówkę”
W przypadku dodatku osłonowego obwiązywać będzie tzw. zasada złotówkę za złotówkę.
Spowoduje to, że dodatek ten bedzie przyznawany nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty bedzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uprawnienie do otrzymania dodatku: Dodatek osłonowy przysługuje osobie, która spełnia kryterium dochodowe – jej średni miesięczny dochód dla gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • gospodarstwo jednoosobowe 2100,00 zł netto
 • gospodarstwo wieloosobowe 1500,00 zł netto

Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód osiągnięty w roku bazowym, tj.:

 • 2020 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
 • 2021 r. dla wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

We wniosku NIE PODAJE SIĘ dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych z tytułu na przykład: emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, działalności gospodarczej, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. Jeżeli osoba z członków gospodarstwa domowego płaci alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku bazowym.

Źrodła ogrzewania takie jak – ogrzewanie miejskie CO, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe nie wymaga zaznaczenia we wniosku. W I części wniosku zaznaczenie źródła ogrzewania dotyczy TYLKO tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze wymienione we wniosku, np. kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe itp.

Organ przyjmujący wnioski: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24

Termin złożenia wniosku: do 31 października 2022 roku. Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego wraz z wymaganymi dokumentami (w kopercie oznaczonej Dodatek Osłonowy) można:

 • wrzucić do „wrzutni na dokumenty” w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
 • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne.

Wypłata świadczenia: W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 roku. Z kolei w przypadku wniosku od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.
Najprostszym i najszybszym sposobem wypłaty dodatku osłonowego będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.

Formularze i dokumenty:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (format PDF)
Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (format PDF)
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (format PDF)

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Karol Molęda