Trzy lata GPRu

0
942

Mijają właśnie trzy lata od przyjęcia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sześć obszarów w gdyńskich dzielnicach: Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego i osiedle Meksyk na Chyloni, część Babich Dołów, część Oksywia, zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera (os. Pekin) na Leszczynkach od trzech lat przechodzi zmiany. Objęte są Gminnym Programem Rewitalizacji: katalogiem zadań inwestycyjnych i społecznych, których realizację zaplanowano na lata 2017 – 2026. Dla każdej z dzielnic te zadania są inne, bo odpowiadają na specyficzne potrzeby ich mieszkańców. Mają jednak wspólny mianownik, który stanowią zapisane w GPR cele. To, m.in., poprawa jakości życia, wzbudzenie aktywności lokalnej społeczności, niwelowanie różnic pomiędzy częściami Gdyni.

Rewitalizacja na taką skalę to przedsięwzięcie, jakiego dotąd w Gdyni nie było. Mam tu na myśli liczbę zaplanowanych działań inwestycyjnych i społecznych, ale też zaangażowanie wielu jednostek oraz instytucji miejskich, które pracują razem, żeby na obszarach rewitalizacji żyło się lepiej – w wielu wymiarach – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W Gminnym Programie Rewitalizacji zaplanowano 45 przedsięwzięć podstawowych oraz 13 uzupełniających, co daje łącznie 58 przedsięwzięć skoncentrowanych w sześciu podobszarach rewitalizacji. Do tego – siedem przedsięwzięć horyzontalnych czyli takich, które dotyczą wszystkich obszarów. Dla każdego z przedsięwzięć podstawowych założono indywidualny okres realizacji. Każde ma też inny zakres, budżet, znaczenie dla lokalnej społeczności czy pole oddziaływania.

Zakończono 14 – czyli blisko ¼ – z przedsięwzięć planowanych w poszczególnych podobszarach (nie horyzontalnych). 16 jest na etapie realizacji, 20 na etapie przygotowania, a osiem jest na etapie planowania do realizacji.

Oprac. Krzysiek Marecki