Rekrutacja do przedszkoli

0
626

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. Na dzieci czekają miejsca w 45 przedszkolach i 28 szkołach podstawowych na terenie Gdyni.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2022/2023:

Strona do logowania: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia/News

Zalogować się do powyższego systemu będzie można 21 marca 2022 r. od godz. 10:00.

Informacje ogólne

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka,
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej/zespole szkolno – przedszkolnym/zespole szkół

1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016 – 2019, zamieszkałe w Gdyni.

Dzieci urodzone w 2020 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu – na wolne miejsca.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

4. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja – trwa od 21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia do godz. 16.00 i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie wniosku i kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru.

5. Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja2022 lub odręcznie. Wnioski będą również do pobrania w każdym przedszkolu oraz w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro pokój B 102, tel. 58 761 77 00) od 21 marca 2022 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie lub w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

6. Kryteria naboru

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość – 50 punktów:

a) wielodzietność rodziny kandydata – tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci, dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, tj. samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328).

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

a) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.;
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
– kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatyczneg administracji podatkowej (UPO);

b) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;
dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:
– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
– zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
– zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
– oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

c) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu;

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt., dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu /oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

e) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

f) wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień uroczenia – 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Weryfikacja wniosków

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola wskazanego na liście preferencji.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,
– zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. (zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

8. Wyniki rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, 21 kwietnia o godz. 12.00 – w rekrutacji podstawowej oraz 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej. Informacja ta dostępna będzie również na stronie internetowej przedszkola/szkoły oraz poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili wnioski elektronicznie).

9. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 w rekrutacji podstawowej oraz w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko poprzez elektroniczny system naboru. (potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w rekrutacji podstawowej oraz 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja ta dostępna będzie również na stronie internetowej przedszkola/szkoły oraz poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy wypełnili wnioski elektronicznie).

11. Procedura odwoławcza:

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,
 • w terminie 7 dni otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

12. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:

 • 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia/News wykazu wolnych miejscach.
 • od 6 czerwca 2022 r. od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru,
 • 20 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 • do 22 czerwca do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • 24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
  od 24 czerwca 2022 r. – procedura odwoławcza.

  31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 zostanie opublikowany w systemie rekrutacyjnym wykaz wolnych miejsc.

Oprac. Martyna Rodzik