Poinformuj nas  Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
  a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest xxxx,
  b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia – stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: xxxx yyyy,
  d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  e. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
  h. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.