Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta

0
312

Młodzieżowa Rada Miasta poszukuje swojego opiekuna lub opiekunki!

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (Uchwała nr XXXV/1134/2021 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 r.) opiekę nad Radą sprawują Przewodniczący Rady Miasta wraz z opiekunem Młodzieżowej Rady.

Kandydaci na opiekuna Młodzieżowej Rady, wskazywani Radzie Miasta:

 • muszą mieć ukończony 25 rok życia,
 • być niekarani
 • mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy z młodzieżą wieku 15 – 21 lat,
 • wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie na opiekuna Młodzieżowej Rady oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wyborem i pełnieniem funkcji opiekuna Rady.

Osoby chętne do podjęcia się obowiązków opiekuna oraz spełniające opisane w § 4. Statutu kryteria, proszone są o przesłanie aplikacji na adres: mrm@gdynia.pl do dnia 18 listopada 2022 r. Informacji w sprawie naboru udziela Biuro Rady Miasta, tel: 58 66 88 771.

Obowiązki Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni wynikające ze statutu:

 • udzielanie pomocy merytorycznej: gdzie, do kogo i w jaki sposób kierować wnioski, zapytania, pomoc w załatwianiu spraw, poszukiwanie partnerów, pomoc w poruszaniu się w środowisku gdyńskim, organizacjach, jednostkach, szkolenia i warsztaty,
 • koordynowanie pracy rady: pomoc w uzyskaniu zgód na organizację spotkań, nadzór nad prawidłowością działań, realizacji zamierzeń zgodnie ze statutem i innymi przepisami, nadzór nad zachowaniem terminów wynikających ze Statutu i innych przepisów, itp.,
 • obecność na każdym posiedzeniu Młodzieżowej Rady i jej Prezydium (spotkania maja odbywać się po lekcjach),
 • pomoc Radzie w opracowaniu jej dokumentów, zwłaszcza podejmowanych uchwał, oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej organów,
 • pomoc w opracowaniu planu działania Rady (na czas kadencji lub rocznego) i jego zmian (młodzi często podejmują inicjatywy spontanicznie),
 • dokonywanie zgłoszenia osób delegowanych przez Młodzieżową Radę do udziału w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentują oni Młodzieżową Radę,
 • kontrola obecności na spotkaniach (sesjach i posiedzeniach prezydium) i wynikających stad zasad korzystania ze zwrotów kosztów przejazdów,
 • odpowiedzialność za organizacje wyjazdów na wydarzenia radnych oraz ich opiekunów, od przyjęcia decyzji rady do rozliczenia kosztów przejazdu,
 • ponadto koordynowanie przepływu informacji pomiędzy radą a jednostkami i organizacjami, które w różnych sprawach zwracają się do osoby dorosłej, opiekuna.

Oprac. Małgorzata Trasna