Jak będą działały szkoły od 1 września?

0
829

Za dokładnie dwa tygodnie rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jak będą funkcjonowały szkoły i jakie wytyczne ma dla dyrektorów Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Co do zasady, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Natomiast na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przygotowaliśmy dodatkowe zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły – powiedział Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej.

Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa a na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć wskazania dla uczniów i nauczycieli:

– osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk

– opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły a rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk

– jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 m od innych osób; rodzice będą wówczas niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)

– rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły

– uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce ucznia, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi

– uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie to nie dotyczy jednak dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami

– w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a w miarę możliwości po każdych zajęciach, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego

Dodatkowo Ministerstwo zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego.

Oprac. Paweł Musiał