Gdyńska uchwała krajobrazowa

0
552

Już w czerwcu przygotowany przez miejskich urzędników projekt, który przeszedł wszystkie wymagane etapy konsultacji i uzgodnień, zostanie przedstawiony radnym i poddany pod głosowanie. Do przyjęcia uchwały krajobrazowej w Gdyni pozostał ostatni krok.

 

Początek prac nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej sięga momentu wejścia w życie sejmowej ustawy, która dokonała nowelizacji wielu przepisów. Na jej podstawie samorządy zyskały narzędzia prawne, dające możliwość uporządkowania przestrzeni publicznej z chaosu reklamowego oraz dbałości o krajobraz. Gdynia ze wspomnianych narzędzi korzysta.

Przyjęcie uchwały da nam nowoczesne narzędzie do regulacji oraz skutecznej egzekucji na obszarze całej gminy. W przestrzeni publicznej nie brakuje niestety deprymujących miejski pejzaż rozwiązań. Uchwała regulować będzie przede wszystkim szyldy i reklamy, ale także elementy małej architektury i ogrodzeń.


Po pozytywnym zakończeniu wymaganych ustawą krajobrazową uzgodnień, projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu. Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku zebrano około 300 uwag i wniosków. Uwag trzech podmiotów nie uwzględniono ze względu na braki formalne. Wnioski, uwagi i komentarze do projektu wpłynęły między innymi od: agencji reklamy outdoorowej, koncernów i podmiotów sieciowych, przedstawicieli centrów handlowych, stowarzyszeń i osób prywatnych. Wszystkie zostały poddane szczegółowej analizie. Część z nich została uznana za zasadne i uwzględniona w opracowywanym dokumencie.

Ustawa krajobrazowa wprowadziła do innych aktów prawnych szereg definicji, m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego i priorytetowego. Do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego oddane zostały nowe instrumenty mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin określać mogą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na konkretnie wyznaczonych obszarach wprowadzać można np. zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych i zarządzić wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń uchwały.

Gdynię podzielono na dwie strefy: A i B. Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

Strefa A (zaostrzonego rygoru wizualnego) obejmować będzie między innymi: centralny obszar miasta w tym śródmieście, obszary dziedzictwa kulturowego, zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o wysokiej wartości urbanistycznej, architektonicznej i widokowej. Strefa B (rygoru wizualnego) obejmuje pozostałą część Gdyni.

Uchwała nie będzie miała zastosowania na obszarach terenów zamkniętych, np. wojskowych. Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w strefie A. Przyjmuje się zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Planuje się wprowadzenie odległości między reklamami oraz odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Należy spodziewać się zakazu wieszania reklam a w szczególności banerów i reklamy drobnej na ogrodzeniach. Proces porządkowania dotyczyć będzie również szyldów na budynkach. Przewiduje się ograniczenie ich liczby oraz dostosowanie do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne do standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury.

Oprac. Amelia Bielska